Thuốc uốn cho tóc yếu

Owave 1B

Sản phẩm Thuốc uốn cho tóc yếu Oway – Owave 1B sử dụng trong salon có tác dụng uốn tóc, tăng đàn hồi cho tóc yếu.

Sản phẩm Thuốc uốn cho tóc yếu Oway – Owave 1B sử dụng trong salon có tác dụng uốn tóc, tăng đàn hồi cho tóc yếu.

 

Thuốc Uốn Oway Owave